• Talep Arama

  - İşbirliği, ithalat, ihracat talepleri için tıklayın
 • Ürün Arama

  - Faaliyet gösteren firmalar hangi ürünleri üretiyor
 • Firma Arama

  - Aradığınız firmaya ulaşmak için tıklayınız
 • Tanıtım Filmi

  - Görsel sunum

Mevzuat

Tarih: 22 Ağustos 2009  Sayı: 27327

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç 


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin planlanmasını, yer seçimini, OSB’nin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili OSB dışında kalan alanların onaylı sınır olarak belirlenmesini, imar planları ve parselasyon planları ile değişikliklerinin onayını, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri, kuruluş protokolünün şeklini ve içeriğini, organların oluşumunu, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını, genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde bölge müdürü ve görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları ile görevlendirme şeklini, kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile hakedişlerin düzenlenmesi ve onaylanmasını, kiralama usul ve esaslarını, OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şeklini ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

  

Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci ve 33 üncü maddeleri ile 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  


Tanımlar 


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;


a) Abone: OSB’de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,

b) AG: Alçak gerilimi,

c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Banka: Bakanlık bütçesinden tahsis edilen kredilerin kullandırılması ile geri alınmasına ilişkin işlemleri yürüten, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren bankaları, 

d) Bölge müdürlüğü: OSB bölge müdürlüğünü,

e) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

f) GSM: Gayri sıhhi müesseseleri,

g) Hizmet ve destek alanları: OSB imar planında onaylı sınır büyüklüğünün %10 unu geçmeyecek şekilde planlanan, küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde katılımcı veya kiracı olarak faaliyet gösterilen alanları,

ğ) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’ler ile lojistik amacıyla kurulan OSB’leri,

h) İlave esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemleri,


Mevzuatın devamını görmek için tıklayınız.